Ruyi Bridge, China | Very Dangerous Place but Amazing Bridge in the World | #Bridge​

Amazing Places

An aerial photo of Ruyi Bridge in Shenxianju, a national 5A scenic attraction in Taizhou, East China’s Zhejiang province.

Credit Worldwide Travelling